بازديد مديران عامل شرکتهاي تراکتور سازي از دستاوردهاي پارک علم وفناوري تبريز

بنابه دعوت دکتر واعظي، رئيس پارک علم و فناوري استان آذربايجان شرقي ،مهندس ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به همراه مديران عامل شرکت هاي اقماري اين گروه ،از نزديک در جريان فعاليت هاي علمي وپژوهشي اين پارک قرارگرفتند.

مديران ارشد تراکتورسازي ايران درجريان بازديد از شرکتهاي دانش بنيان مستقر در دپارتمان ويژه اين پارک ، در جريان توانمندي و قابليت هاي آنها قرارگرفته ، آمادگي خود را در جهت تعامل و استفاده از ظرفيت هاي اين شرکتها اعلام داشتند.

مهندس ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، ضمن استقبال از اين پتانسيل ها ،خواستار بهره گيري هوشمندانه ازتوليد علم وتبديل آن به ثروت واقتصاد شده ، افزود : ما درکنار همديگر مي توانيم اين مهم راعملي نماييم.

در اين ديدار ، دکتر واعظي رييس پارک علمي وفناوري استان نيز با اعلام آمادگي براي هرنوع مناسبات  وهمکاري هاي پژوهشي وتحقيقاتي، خواستار ايجاد واحد ثابت تراکتورسازي در مجموعه ي پارک علمي وفناوري استان شد.

وي همچنين ازپارک علم و فناوري به عنوان حلقه واسط  و متضمن ايجاد اعتماد واعتبار بين دوطرف بنگاه هاي صنعتي اقتصادي وشرکتهاي دانش بنيان يادکرد.
]