رونق توليد در تراکتورسازي ايران

رونق توليد در تراکتورسازي ايران

گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با وجود شرايط بسيار سخت و ظالمانه تحريم، با همت و تلاش مهندسان و کارگراني ايراني پرچم رونق توليد را برافراشته نگه داشته و با پشتکاري وصف نشدني به فعاليت خود ادامه مي دهند.