تکريم از مديرعامل تراکتورسازي ايران در جشنواره سازمان تامين اجتماعي

در جشنواره اي که به همت سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي وهمکاري شبکه سهند برگزار گرديد، مهندس ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان چهره برتر ملي حوزه کارفرمايي سازمان تامين اجتماعي معرفي شد.

هشتمين جشنواره معرفي چهره هاي برتر حوزه کارفرمايي تأمين اجتماعي استان آذربايجان شرقي برگزار شد .

در اين مراسم جمعي ازمديران کشوري واستاني ، از جمله معاون استاندار آذربايجان شرقي حضور داشتند.

تأمين اجتماعي پيش نياز توسعه اقتصادي و اجتماعي است

جعفر سمساري، مدير کل تأمين اجتماعي استان با بيان اينکه سازمان تأمين اجتماعي بيش از نيمي از جمعيت کشور را تحت پوشش قرار داده است، اذعان داشت، جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در استان بالغ بر 53 درصد جمعيت استان مي باشد که اين جمعيت شامل 697 هزار بيمه شده اصلي، 185 هزار بازنشسته و مستمري بگير اصلي و حدود 11 هزار مقرري بگير بيکاري اصلي است که با احتساب افراد تبعي بيش از دو ميليون نفر از جمعيت استان را شامل مي گردد .
جعفر سمساري، توازن و تعادل منابع و مصارف سازمان را مورد توجه قرار داده و اذعان داشت هدف از جشنواره معرفي چهره هاي برتر کارفرمايي استان، تجليل از کارفرمايان و کارآفريناني است که ضمن ايجاد اشتغال و رعايت حقوق نيروي کار، حق بيمه موضوع قانون تأمين اجتماعي در جهت تأمين آتيه نيروي کار را به هنگام پرداخت نموده و سازمان را در راستاي انجام تعهدات خود ياري مي نمايند .

تأمين اجتماعي تضمين کننده آتيه نيروي کار است

ابوالفتح ابراهيمي، مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز، در اين همايش با اشاره به نقش مؤثر تأمين اجتماعي در رونق توليد و اشتغال، اذعان داشت موضوع عدالت اجتماعي در حوزه کار و رفاه اجتماعي با مباحث نظام تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي گره خورده است، چرا که با اينکه آغازگر حلقه کار، کارفرمايان و کارگاههاي توليدي و خدماتي هستند، آينده نيروي کار را صندوق هاي بازنشستگي تضمين مي نمايند .
مدير عامل کارخانجات تراکتورسازي ايران، با قدرداني از عملکرد سازمان تأمين اجتماعي در حمايت از توليد و رونق کسب و کار، تصريح کرد، وابستگي شديدي بين توليد و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد و بر اين باور هستيم که اين سازمان واسطه کارآمد، براي سازگاري نيروي کار با شغل محسوب مي شود .
در اين جشنواره از 22نفرديگر از چهره هاي برتر حوزه کارفرمايي تأمين اجتماعي آذربايجانشرقي تجليل شد .