دورة آموزش مهارتي کارشناسان سوريه در تراکتورسازي تبريز

به همّت واحد آموزش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، دورة تخصصي و توانمندسازي مهارتي کارشناسان حوزة کشاورزي کشور سوريه....

به همّت واحد آموزش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، دورة تخصصي و توانمندسازي مهارتي کارشناسان حوزة کشاورزي کشور سوريه ، به منظور آشنايي با تراکتورهاي توليدي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران و اثربخشي ارائه خدمات پس از فروش براي توسعة بازارهاي صادراتي ، با مشارکت معاونت صادرات گروه ، و همکاري شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي ( ت ث ث ) ، دوره هاي ويژه اي در محل سازمان آموزش مجتمع تراکتورسازي تبريز برگزار گرديد .

شايان ذکر است اين کارشناسان ، از نزديک در کارخانجات مختلف شرکتهاي اقماري گروه نيز حضور يافته و در جريان توليد و مونتاژ محصولات توليدي قرار گرفتند .