راه اندازي خط توليد تراکتورسازي ايران درغنا

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در راس هياتي ۶۰ نفره از بخش دولتي و خصوصي براي شرکت در ششمين دور کميسيون مشترک ايران و غنا وارد آکرا پايتخت اين کشور شد و مورد استقبال مقام هاي کشاورزي ، صنعتي غنا و سفير کشورمان قرار گرفت.

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در راس هياتي 60 نفره از بخش دولتي و خصوصي براي شرکت در ششمين دور کميسيون مشترک ايران و غنا وارد آکرا پايتخت اين کشور شد و مورد استقبال مقام هاي کشاورزي ، صنعتي غنا و سفير کشورمان قرار گرفت.

هيات ايراني در اين دور کميسيون مشترک، مذاکراتي در حوزه هاي تجاري، کشاورزي، اقتصادي، گمرکي، انرژي و حمل و نقل و ساختمان با طرف هاي غنايي انجام داده و نشست تجاري نيز با حضور بازرگانان و فعالان بخش خصوصي دو کشور برگزار شد.

درمراسم اختتاميه ششمين اجلاس کميسيون مشترک سه سند همکاري اقتصادي در زمينه هاي کشت فراسرزميني، نقشه برداري و ورزش و جوانان به امضاي محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي ايران به عنوان رئيس کميسيون متشرک دو کشور و وزير صنعت و تجارت غنا به امضا رسيد.

وزير جهاد کشاورزي همکاري ايران و غنا در صادرات خدمات فني ومهندسي در زمينه نقشه برداري ،همکاري هاي ورزشي و اموزشي و اختصاص ? هزار هکتار زمين در غنا به ايران جهت کشت فراسرزميني را مهم ترين مفاد اسناد امضا شده درپايان اجلاس ششم بيان کرد.

وي افزود : در اين اجلاس قرار شد بخش خصوصي ايران در پروژه راه اندازي خط توليد تراکتور با اين کشور همکاري کند.

اضافه مي نمايد، ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران که درمعيت وزيرجهادکشاورزي به غنا سفرکرده بود ، به طور جداگانه مذاکراتي را بامسولين دولتي وبخش خصوصي غنا ، درخصوص فروش وراه اندازي خط توليد تراکتور در آن کشور ، به انجام رسانيد.