انتخاب تراكتورسازي ايران بعنوان واحد صنعتي برگزيده سبز کشور

در بيستمين همايش ملي تقدير از واحدهاي صنعتي سبز که در محل مرکز همايش هاي سازمان حفاظت محيط زيست با حضورسرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و معاون رييس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار گرديد

براي اولين بار گروه صنعتي تراکتور سازي ايران به عنوان واحد صنعتي برگزيده سبز کشوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست معرفي و با اهداي لوح تقدير و تنديس  زرين صنعت برگزيده سبز کشور تجليل ويژه به عمل آمد.

ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در اين خصوص اظهار داشت: استقرار سيستم هاي تصفيه فاضلابهاي بهداشتي و صنعتي ، سيستم هاي تهويه صنعتي در کارگاهها  ، سيستم پايش آلاينده‌ها و سيستم هاي بازيافت، همچنين توسعه فضاي سبز، مصرف بهينه انرژي و اقدامات مربوط به صرفه جوئي و کاهش مصرف انرژي  ، ازشاخص هايي بودند که در انتخاب اين شرکت به عنوان واحد صنعتي برگزيده سبز کشوري نقش اساسي داشته اند.

مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران خاطرنشان کرد: استقرار سيستم پايش لحظه‌اي آلاينده‌ها  و ايجاد  دفاتر    HSE و ارتقاي دانش محيط زيستي کارکنان و داشتن گواهيايزو  1400از ديگر شاخصهاي انتخاب  گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان واحد صنعتي برگزيده  سبز کشور بوده است.