آگهي مزايده شماره ۲۵۳-۹۷

آگهي مزايده شماره ۲۵۳-۹۷

شركت تراكتورسازي ايران در نظر دارد اقــلام مازاد بر نياز خود را از طـريق آگهي مزايــده به فروش برساند. داوطلبين محترم مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت آخـر وقت اداري روزپنجشنبه مورخه10/8/97 جهت رويت و  شركت در مزايـده از ساعـت 9 الي 14 به جز روزهاي تعـطيل مراجعه فرمايند.