راه اندازي وب سايت انگليسي شرکت تراکتورسازي ايران

وب سايت جديد گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، در جهت معرفي بهتر فعاليتهاي اين شرکت راه اندازي و در دسترس علاقه مندان ، به ويژه مشتريان خارجي قرار گرفت .

در راستاي معرفي و شناساندن بهينه قابليت ها ، خدمات فروش و توان صادراتي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، وب سايت جديد اين مجموعه ، طراحي و در دسترس مشتريان خارجي و علاقه مندان آن قرار گرفت .

حسين زاده مکرم مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در اين خصوص اظهار داشت : سايت جديد با هدف حضور پُررنگ گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در بازارهاي جهاني ، جذب مشتريان جديد خارجي ، تعامل آسان تر با مشتريان خارجي و همچنين افزايش توان صادراتي اين مجموعة صنعتي ، طراحي و با آدرس http://en.itmco.ir در دسترس عموم علاقه مندان و مشتريان محترم خارجي قرار گرفته است .

وي از علاقه مندان و مشتريان خارجي دعوت کرد ، جهت دسترسي مستقيم و مورد وثوق ، به آدرس مزبور مراجعه و اطلاعات درخواستي خود را دريافت نمايند .