پيام نوروزي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران

خداي عزوجل را شاکر و سپاسگذاريم که فرصتي دوباره براي ما ارزاني داشت تا سالي ديگر از خوان نعمتش برخوردار شده و سجده شکرش را به جا اوريم.